ابن هشام تعداد آن را 15 حرف می داند که هفت حرف آن اسم ظاهر و مضمر را مجّرور می کند که عبارتند از : ” من ، إلی ، عَن ، علی ، باء ، لام و فی ” سه لفظ دیگر آن فقط اسم ظاهر را مجّرور می کند ، مانند : ” کاف ، حتی ، واو ، حرف ، تاء ” ، لفظ جلاله ” الله ” و لفظ ” رَبّ ” را که مضاف به کلمه ” الکعبه “و”ی” متکلم باشد مجّرور می سازد ، حرف ” کی ” نیز ” ما “ی استفهامیه را مجّرور می کند،” مُذ و مُنذ ” به اسم زمان اختصاص دارند.” رُب ” ضمیررا جّرمی دهد9 .
عباس حسن و ابن مالک حروف جّر را ، 20 لفظ می دانند که عبارتند از : ” مِن ، إلی ، حتی ، خَلاء ، حاشا ، عَدا ، فی ، علی ، مذ ، منذ ، رب ، لام ، کی ، واو ، تاء ، کاف ، باء لَعل ، متی10 ” .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-6- ویژگی های حروف :
حروف مانند اسم و فعل دارای ویژگی هایی است که عبارتند از :
1) حروف صرف نمی شود .
2) نیاز به ضمیمه دارد .
3) مسند و مسندالیه واقع نمی شود .
4) تثنیه ، جمع و مضاف نمی شود .
5) حروف تنوین نمی گیرد .
6) به تنهایی تشکیل جمله نمی دهد .
7) تمامی حروف مبنی اند .
8) از وظایف اصلی حروف ، ارتباط میان اجزاء جمله می باشد .
9) حروف ویژگی های اسم و فعل را نمی پذیرد .
2-7- انواع حروف به اعتبار عمل :
حروف به اعتبار عمل به دو دسته تقسیم می شود :
1) حروف عامل
2) غیر عامل
عامل آن است که اعراب کلمه بعد از خود را تغییر دهد . به عکس غیرعامل که در اعراب کلمه بعد از خود اثری ندارد .
حروف عامل یا یک عمل انجام می دهند یا دو عمل . حروفی که یک عمل انجام می دهند یا ناصبند ، مانند : نواصب فعل ، ( الّا ) در استثناء و واو ( مع ) بنابر قول بعضی ها ، و یا جّر می دهد ، مانند : حروف جّر و یا جازمند ، مانند : حروف جزم . حروفی که فقط رفع بدهد وجود ندارد . اما نوع دوم از حروف عامل که دو عمل انجام می دهند ، فقط حروف مشّبه بالفعل و حروف شبیه به لیس هستند که نصب و رفع می دهند11 .
2-8- نقش حروف در زبان عربی :
حروف در کلام عربی نقش کاربردی دارد ، اگرچه فی حد نفسه استقلال معنا ندارند ، ولی در کلمات دیگر دلالت بر معنایی می کنند و بیشتر مقاصد سخن عرب بر پایه معانی حروف استوار است . از این رو حروف در کلام عرب کاربرد فراوان دارد و علماء به بررسی جوانب گوناگون آنها پرداخته اند .
مالقی می گوید : ” کاربرد حروف در زبان از اسم و فعل بیشتر است و بیش تر آنها دارای معانی عمیقی هستند و ساختمان کلام بیشتر بر پایه حروف استوار است و حروف در ادای معنای عبارت نقش تعیین کننده دارد12 ” .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید