– نظریه گائو
– نظریه کریپندورف
– نظریه وبر
تاریخچه تحلیل محتوا

– پیدایش و گسترش روش تحلیل محتوا
چگونگی تعیین محتوا در مواد درسی
انتخاب محتوای برنامه درسی
شیوه های انتخاب محتوا
– ساختار رشته درسی
– مطالب اساسی یا مفاهیم کلیدی
– شیوه عرضه نمونه ای از مطالب
– ضوابط عملی برای انتخاب محتوا
معیارها و اصول انتخاب محتوا
تهیه و تنظیم محتوای آموزشی
شیوه های تحلیل محتوا
– عینی بودن
– منظم بودن
– آشکار بودن
– مقداری بودن
مراحل تحلیل محتوا
– مشخص ساختن هدف تحلیل
– جمع آوری نمونه های مورد تحلیل
– تقسیم مجموعه مورد بررسی به واحدهای مختلف
– طبقه بندی واحدها
– ارزیابی عینی طبقه ها
ویژگیهای آموزش و یادگیری فعال
– شیوه ارئه فعال محتوا
– شیوه ارئه غیرفعال محتوا
دیدگاه ویلیام رومی و ارتباط آن با یادگیری فعال
فرایند ارزشیابی
هدف ارزشیابی
مراحل برنامه ریزی درسی
هدفهای آموزشی
– ضرورت هدفهای آموزشی
– ضرورت هدفهای رفتاری
ویژگیهای هدفهای رفتاری
طبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه
طبقه بندی هدفهای آموزشی معروف به طبقه بندی بلوم
طبقه بندی هدفهای آموزشی حوزه شناختی
اصول لازم در تعیین محتوای برنامه ها و مواددرسی ع علوم تجربی
اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف سایر
موضوعات درسی
رویکردهای نوین تدریس
آموزش علوم و دنیای در حال تغییر
اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی
فرایند علوم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فراورده علوم
هدفهای آموزش علوم در دوره ابتدایی
2-3 پیشینه ی مطالعاتی
2-3-1 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران :
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده درخارج ازایران :
2-3-3 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید