2-1. واقع گرائی22
2-2. سنت واقع گرائی کلاسیک22

2-3. نو واقع گرایی25
2-4. واقع گرائی نوکلاسیک28
2-4-1. واقع گرائی تدافعی28
2-4-2. واقع گرائی تهاجمی30
2-5 تبیین استراتژی آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک بر اساس نظریات نو واقع گرا34
2-5-1. دیدگاه کنت والتز34
2-5-2. واقع گرائی تدافعی استفان والت و آینده مناسبات آمریکا و چین35
2-5-3. واقع گرایی تهاجمی جان میرشایمر و تقابل بین آمریکا و چین36

فصل سوم
جایگاه آسیا – پاسیفیک در معادلات جهانی(بررسی تاریخی)38
مقدمه:39
3-1. ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک40
3-2. اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک قبل از جنگ جهانی دوم:43
3-2-1. عصر تمدن های سنتی43
3-2-2. عصر امپریالیسم43
3-3. منطقه آسیا پاسیفیک پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد45
3-3-1. تحولات اواخر دهه 1940:46
3-3-2. امضاء معاهده صلح با ژاپن:47
3-3-3. تحولات دهه های 1950 و 196048
3-3-4. تحولات دهه های 1970 و 1980:50
3-4. وضعیت منطقه آسیا پاسیفیک پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد:53
فصل چهارم
بازیگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا- پاسیفیک58
مقدمه:59
4-1. چین60
4-1-2. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:62
4-1-3. نخبگان نسل سوم چین و چالشها64
4-1-4. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور65
4-2. ژاپن67
4-2-1. توانمندی اقتصادی ژاپن :68
4-2-2. چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن70
4-3. بحران کره شمالی:74
4-3-1. تداوم بحران کره شمالی پس از جنگ سرد76
4-3-2. مذاکرات شش جانبه در باره کره شمالی78
4-3-3. علل تطویل بحران کره شمالی81

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-4. بحران تایوان:83
4-4-1. اولین بحران تنگه تایوان:83
4-4-2. دومین بحران تایوان:84
4-4-3. سومین بحران تایوان:84
4-5. اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا(آ سه آن)89
4-5-1. اهداف آسه آن:90
4-5-2. نشست‌های آسه آن:90
4-5-3. فعالیت های آسه آن91
4-5-4. چشم انداز آینده آسه آن94
4-6. سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اپک)95
4- 6-1. نقش آمریکا در شکل گیری اپک96
4-6-2. روند فعالیت های اپک97
4-6-3. ارزیابی و چشم انداز آینده اپک98
فصل پنجم
جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا101
مقدمه:102
5-1. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره جنگ سرد103
5-2. جایگاه آسیا پاسیفیک در دوره خلاء استراتژیک آمریکا (دهه 1990)105
5-3. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره بوش پسر106
5-4. جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آمریکا در دوره باراک اوباما109
5-5. عوامل موثر در چرخش دوباره آمریکا به سمت آسیا پاسیفیک:112
5-5-1. ظهور چین112
5-5-1-1. برداشت آمریکا از چین113
5-5-1-2. برداشت چین از آمریکا116
5-5-2. ارتقاء جایگاه آسیا- پاسیفیک در سیاست بین الملل120
5-5-3. توانمندی های اقتصادی آسیا پاسیفیک123
5-5-3-1. روابط اقتصادی آمریکا و چین:125
5-5-3-2. روابط اقتصادی آمریکا با اتحادیه آسه آن126
5-5-3-3. روابط اقتصادی آمریکا و ژاپن128
5-6. آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا129
5-6-1. تقویت حضور نظامی- امنیتی آمریکا129
5-6-2. تقویت مناسبات اقتصادی آمریکا با متحدان منطقه ای133

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید