6-8تغییر شکل گذرای سطح قطره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….189
6-9قطره تحت ولتاژ نوسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 197
6-9-1 تغییر شکل پایدار قطره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222
6-9-2 تغییر شکل گذرای قطره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 228
6-10قطره در حال سقوط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 236
6-11بررسی توزیع حرارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….253
نتایج:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..266
پیشنهادات:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….269
منابع:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….270
.
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- دهیدراتور AC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شکل 1-2- نیروهای وارد بر یک قطره در DC………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل1-3- شماتیک ECOD……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
شکل1-4- شماتیک حرکت قطره در چیدمان الکترود نقطهای بر روی تفلون…………………………………………………………………………………………21
شکل1-5- نمای جانبی حرکت قطره در چیدمان الکترود نقطهای…………………………………………………………………………………………………………..21
شکل1-6- شماتیک برخورد دو قطره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
شکل1-7- ایجاد رشته و شروع ناپایداری در سطح مشترک ……………………………………………………………………………………………………………………23
شکل1-8- فرایند مخلوط شدن دو سیال دی الکتریک…………………………………………………………………………………………………………………………….23
شکل 1-9- شماتیک پمپ هدایتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
شکل 1-10-شماتیک اسپری قطره (با گذشت زمان) ……………………………………………………………………………………………………………………………..26
شکل 1-11- جدایش قطره توسط میدان(با گذشت زمان)………………………………………………………………………………………………………………………26
شکل 1-12- نحوه ایجاد جریان برای یک جفت الکترود متقارن……………………………………………………………………………………………………………..27
شکل 1-13- نحوه ایجاد جریان برای شش جفت الکترود متقارن……………………………………………………………………………………………………………27
شکل 1-14- نحوه ایجاد جریان برای شش جفت الکترود نامتقارن…………………………………………………………………………………………………………28
شکل 1-15- اثر میدان الکتریکی بر فرایند اتمیزه شدن در مقایسه با رویکرد معمول …………………………………………………………………………..30
شکل 1-16- اثر میدان الکتریکی بر فرایند اتمیزه شدن در مقایسه با رویکرد معمول …………………………………………………………………………..30
شکل 1-17- اثر افزایش دما در غیاب میدان الکتریکی در دمای بترتیب: و323و373و423 کلوین………………………………………………………30
شکل 1-18- شماتیک تصفیه کننده ها: صفحه تخت موازی و لولهای شکل …………………………………………………………………………………………32
شکل 1-19- رفتار حباب در شرایط گرانش ناچیز در میدان الکتریکی یکنواخت……………………………………………………………………………………33
شکل 1-20- اثر EHD در شکل گیری جریان پیرامون الکترودها……………………………………………………………………………………………………………33
شکل 2-1- ایجاد دو قطبی در اتم تحت تاثیر میدان الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………….36
شکل 2-2- توزیع بار بر روی ذره و جهت گشتاور دو قطبی ایجاد شده …………………………………………………………………………………………………40
شکل 2-3- دو ذره متفاوت در میدان غیر یکنواخت ……………………………………………………………………………………………………………………………….40
شکل 2-4- حجم کنترل جریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل 3-1- توزیع نیروهای الکتریکی بر روی سطح حباب……………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 4-1-الف نمایی از setup آزمایش (a) و مختصات (b) و قطر قطره (c)……………………………………………………………………………………..66
شکل 4-1-ب نمایی از محیط GetData-Graph digitizer (سطر بالا) و ulead video studio (سطر پایین)……………………………………………68
شکل 4-2- تغییر شکل قطره از نقطه سکون تا آستانه حرکت بر روی الکترود ولتاژ بالا………………………………………………………………………..69
شکل 4-3- حرکت ریتمیک قطره با قطر 0.8 تحت ولتاژ 1.7 kv…………………………………………………………………………………………………………..71
شکل 4-4- میزان تغییر شکل قطره با قطر 1.1 تحت ولتاژ 1.9 kv………………………………………………………………………………………………………71
شکل 4-5- بررسی قطر قطرات در تماس با الکترود پایین ……………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-6- بررسی اثر افزایش میدان الکتریکی بر نرخ تغییر شکل…………………………………………………………………………………………………………73
شکل 4-6- بررسی اثر افزایش میدان الکتریکی بر روی شکل قطره در هنگام تماس دو الکترود………………………………………………………….74
شکل 4-7- خارج شدن قطره از حالت کروی در دو حالت سقوط و صعود………………………………………………………………………………………………75
شکل 4-8- تاثیر افزایش ولتاژ (سطر اول) و افزایش قطر (سطر دوم) بر روی حرکت ریتمیک قطره…………………………………………………….76
شکل 4-9- تاثیر افزایش ولتاژ بر روی سرعت قطره…………………………………………………………………………………………………………………………………77
شکل 1n– لایه ورودی با 5 نرون ، لایه میانی با 6 نرون و لایه خارجی با 3 نرون…………………………………………………………………………………78
شکل 2n– یک نرون از شبکه عصبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
شکل 3 -n-مقایسه بین خروجی شبکه عصبی و داده های موجود………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 4-10- مدل کردن رفتار نوسانی و بدست آوردن ماتریس حاکم بر بار قطره بر حسب قطر قطره ……………………………………………….83
شکل 4-11- تصاویر متوالی از حزکت دو قطره با شعاع 0.875mm و میدان (1.1kv/cm)…………………………………………………………………..85
شکل 4-12- حرکت طولی و عرضی دو قطره تا آستانه برخورد (3.8kv/cm)…………………………………………………………………………………………85
شکل 4-13- نیروی جاذبه بین دو قطره، انعقاد و تشکیل قطره واحد در (CaE=0.18)…………………………………………………………………………87
شکل 4-14- شماتیک گشتاور ایجاد شده در موقعیت های مختلف ………………………………………………………………………………………………………88
شکل4-15- حرکت ریتمیک قطره حاصل از انعقاد در (CaE=0.205)……………………………………………………………………………………………………..88
شکل4-16- الف: کشیدگی قطره اصلی ، دو تکه شدن قطره ، تشکیل گلویی و تولید قطرات ریز در (CaE=0.216)…………………………….90
شکل4-16- ب: شماتیک فرایند جدایش و گلویی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………91
شکل4-17- فرایند دافعه بین دو قطره با بار مخالف در سه حالت مختلف(CaE=0.226)……………………………………………………………………….92
شکل4-18- ایجاد حالت گلویی (CaE=0.26)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل4-19- دفع شدن قطرات در تماس با بار مخالف …………………………………………………………………………………………………………………………….93
شکل4-20- ایجاد حالت گلویی در بین دو الکترود(CaE=0.321)……………………………………………………………………………………………………………94
شکل4-21- جذب دو قطره با بار همنام (CaE=0.334)……………………………………………………………………………………………………………………………95
شکل4-22- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.36)……………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-23- جذب دو قطره با بار ناهمنام (CaE=0.374)…………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل4-24- وقوع pinch-off در تماس با الکترودها (CaE=0.388)…………………………………………………………………………………………………………96

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل4-25- پدیده انعقاد در ولتاژ بالا(نوع سوم) (CaE=0.388)………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 4-26- تجمع قطرات حول یک خط………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
شکل 4-27-الف اتصال کوتاه و تولید جرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………………98 شکل4-27- پدیده انعقاد دو قطره- سطر اول (برگرفته از Ref [34]) و سطر دوم کار حاضر……………………………………………………………………………….99
شکل4-28- مخروطی شدن نوک قطره در هنگام ترک الکترود ولتاژبالا، راست: Ref[31]، چپ: کار حاضر……………………………………………………99
شکل 4-29 – ایجاد خط زنجیری برای گروهی قطرات در ولتاژ بالا،راست Ref[37]، چپ: کار حاضر……………………………………………………………………..99
شکل 4-30 – کشیدگی و فشردگی روی سطح الکترود. سطر پایین: Ref[78]،سطر بالا:کار حاضر…………………………………………………………………..99
شکل 4-31 – کشیدگی و فشردگی روی سطح الکترود. ستون راست: Ref[79]،ستون چپ:کار حاضر………………………………………………………………..100
شکل 4-32 – از هم گسیختگی (breakup) قطره . سطر بالا: Ref[33] و سطر پایین : کار حاضر………………………………………………………………100
شکل 5-1- ماهیت میکروسکوپیک سیال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
شکل 5-2- مدل FHP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
شکل 5-3- شبکه D2Q9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-4- مقادیر مجهول (خطوط هاشورخورده) توابع توزیع درون کانال………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-5- نمایش چگونگی قرارگرفتن مرزهای ورودی و خروجی پریودیک و نمایش شرایط پریودیک در دامنه حل ……………………114
شکل 5-6- کمانه کردن روی نقاط مرزی جسم جامد…………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 5-7- مقایسه قانون لاپلاس و پروفیل دانسیته بر اساس فاصله شعاعی از مرکز قطره…………………………………………………………………121
شکل 5-8- تغییر شکل قطره از حالت اولیه تا پایداری قطره بر حسب زمانهای اولیه………………………………………………………………………….122
شکل 5-9- مقایسه نتایج عددی و تحلیلی در Cae=0.2 (سطر اول) ، رفتار قطره (سطر دوم) ، انعقاد دوقطره((سطر سوم)…………..124
شکل 5-10- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=11,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..126
شکل 5-11- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=87,Oh=0.5…………………………………………………………………………………..127
شکل 5-12- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=43,Oh=0.2…………………………………………………………………………………..128
شکل 5-13- تغییر شکل قطره در اعداد کپیلاری مختلف در Eo=43,Oh=1.0…………………………………………………………………………………..129
شکل 5-14- بررسی سقوط قطره در چیدمان افقی بین دو الکترود……………………………………………………………………………………………………..130
شکل 5-15- محیط اثر گذاری گرهها برای گره مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………..131
شکل 5-16- کانتور پتانسیل الکتریکی، میدان و بردار الکتریکی برای R=1E5 (ردیف اول)و R=1E-5 (ردیف دوم) ،
بررسی تعداد گره لازم برای همگرایی و نحوه تولید گره یکنواخت پیرامون قطره ……………………………………………………….135
شکل 5-17- بهم خوردن تابع پتانسیل و متمرکز شدن خطوط جریان بین دو قطره در اشکال مختلف بازاء R=1E5……………………….136
شکل 5-18- تولید گره ها در ساختار بی نظم و مقایسه آنها………………………………………………………………………………………………………………..137
شکل 5-19- پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی برای قطره تغییر شکل یافته (Experimental Data)…………………………………………..138
شکل 5-20- پتانسیل الکتریکی و مش بندی FEM (ستون اول ) ،تولید گرهRBF (ستون دوم )، مقایسه پتانسیل الکتریکی
دو روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
شکل 5-21- نحوه ایجاد نقاط مربوط به سطح قطره (استخراج شذه از کار Exp) و مش FEM برای داخل و بیرون قطره…………140

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید