خواهر دلسوزم که در تمام مراحل زندگی اسوه و الگوی زندگیم است
همسر عزیزم که در طول اجرای این رساله مرا یاری نمود و حمایتهای او همواره مایه دلگرمی ام می باشد
وهمه آنان که مرا علم آموختند. “
چکیده:1
مقدمه:2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی4

3-1 بیان مسأله5
4-1 چارچوب نظری تحقیق6
5-1 فرضیه های پژوهش10
6-1 اهداف تحقیق11
7-1 حدود مطالعاتی12
1-7-1قلمرو زمانی12
2-7-1 قلمرو مکانی12
3-7-1قلمرو موضوعی12
8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات12
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملکرد16
1- 1- 2 مقدمه16
2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت18
3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت:20
4 – 1 – 2 مکاتب مدیریت علمی27
5 – 1 – 2 سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت42
6 – 1 – 2 اثر بخشی عملکرد مدیران51
2 – 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت70
1 – 2 – 2 مقدمه70
2 – 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت70
3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت79
4 – 2 – 2 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت85
5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت86
6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای88
7 – 2 – 2 کاربردهای حسابداری مدیریت :90
9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز103
3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمرکز در سازمان105
1 – 3 – 2 مقدمه105
2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز105
3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار :106
4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار107
5 – 3 – 2 عوامل تعیین کننده حدود و میزان تفویض اختیار :108
6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز111
7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت116
8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمرکز:120
4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان )121
1 – 4 – 2 مقدمه121
2 – 4 – 2 تعریف محیط121
3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی122
4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی123
5 – 4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان124
6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط126
7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن129
8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن137
5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق139
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه146
2 – 3 روش تحقیق146
3 – 3 مدل تحلیلی تحقیق147
4 – 3 جامعه آماری148
5 – 3 روشهای جمع آوری اطلاعات149
6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه149
1 – 6 – 3 اعتبار محتوائی150
2 – 6- 3 اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه )150
7 – 3 پایائی پرسشنامه150
8 – 3 روش آزمون فرضیه های تحقیق151
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏153
2 – 4 تجزیه و تحلیل داده ها153
3 – 4 تحلیل توصیفی اطلاعات153
1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان154
4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات157
1-4-4 آزمون فرضیه اول:160
2-4-4 فرضیه دوم :161
3-4-4 فرضیه سوم :162
4-4-4 فرضیه چهارم :163
5-4-4 فرضیه پنجم :164
6-4-4 فرضیه ششم :165
7-4-4 فرضیه هفتم :166
8-4-4 فرضیه هشتم :167
9-4-4 فرضیه نهم :168
10-4-4 فرضیه دهم :169

11-4-4 فرضیه یازدهم :170
12-4-4 فرضیه دوازدهم :171
13-4-4 فرضیه سیزدهم :172
14-4-4 فرضیه چهاردهم :173
15-4-4 فرضیه پانزدهم :174
16-4-4 فرضیه شانزدهم :175
17-4-4 فرضیه هفدهم :176
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه179
2 – 5 نتایج و پیشنهادات تحقیق179
3 – 5 پیشنهادات179
1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق179
2 – 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی181
4 – 5 محدودیت های تحقیق181
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه183
پیوست الف) جداول و نتایج اماری190
منابع و ماخذ
منابع فارسی:201
منابع لاتین:203
چکیده لاتین207
جدول 1- 2 منابع قدرت ناشی از “مقام” و “توان شخصی” افراد26

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2 – 2 طرز تفکرهای قدیم و جدید مدیریت49
جدول 3 – 2 : اهداف شرکت های آمریکایی58
جدول 4- 2 شاخص های اثربخشی انواع گروه های ذینفع63
جدول 5 – 2 : کانون های هشتگانه معیارهای اثربخشی67
جدول 7 – 2 چارچوب ارزیابی محیط128
جدول8 – 2 تفکیک هدف ها و جهت گیریهای دوایر سازمانی133
جدول 9 – 2 محیط نامطمئن – تفکیک و انسجام واحدهای سازمانی در مؤسسات مختلف133

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل


پاسخ دهید