در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی39
گفتار اول : رکن قانونی جرم40
گفتار دوم : رکن مادی جرم40
الف: رفتار فیزیکی41
ب: نتیجه مجرمانه42
ج: موضوع جرم45
گفتار سوم : رکن معنوی جرم46
الف: پولشویی عمدی47
ب: پولشویی غیر عمدی48
بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی50
فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی51
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی55
گفتار اول: تعهد بانک55

الف: طرح موضوع56
ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد56
بند اول: قانون56
بند دوم : قرارداد57
بند سوم : عرف و رویه بین المللی57
گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی58
الف: ماهیت حقوقی تعهد58
ب: قلمرو تعهد61
گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی66
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی68
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری70
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم71
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی72
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است73
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی74
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی76
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی76

گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین)77
گفتار دوم : اعلامیه بال78
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو)79
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا)81
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه “گروه عملیات مالی شستشوی پول”FATF))199083
گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی85
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران86
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی89
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی91
الف : اصل 49 قانون اساسی94
ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی94
ج: قانون مجازات اسلامی96
د: قانون مبارزه با پولشویی97
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)98
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه98
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی99
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران100
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی101
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی101
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی102
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی102
بخش سوم : نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی105
فصل اول: روشهای پولشویی106
مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی106
گفتار اول: بانکداری نوین112
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی113
گفتارسوم: بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای) 114
مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی115
گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی115
گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه115
گفتارسوم: سیستمهای دیگر117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی118
گفتار اول: خدمات بیمه ای118
گفتار دوم: صرافی ها119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار119
گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی120
گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت120
گفتار ششم: تجارت بین المللی121
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای)121
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی122
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی123
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)123
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان124
الف: حساب های وابستگان124
ب: حساب های دسته جمعی125
ج: حساب های انتقالی واسط125
د: حساب های غیر فعال 126
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره126
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی127
گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی127
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی128
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت129
گفتار چهارم : سایر موارد129
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی129
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی130
گفتاراول : شفافیت اقتصادی131
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی135
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی 143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی145
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی146
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی148
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی149
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی151
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی152
مبحث اول : پیشگیری153
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم153
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت154
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی155
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی156
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر157
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک157
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم158
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی159
نتیجه گیری و پیشنهادها161
نتیجه گیری161
پیشنهادها167
منابع و مآخذ171

تقدیم به :

تشکر و قدردانی

در تهیه این پایاننامه بر خود لازم میدانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقای بهروز گلپایگانی ، که با راهنماییهای حکیمانه خویش مرا یاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.

بسمه تعالی

در تاریخ :

دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم نجفقلی طهرانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

چکیده
در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  • 1

پاسخ دهید