ب- ابعاد صمیمیت20
ج- نظریه ها و رویکردهای صمیمیت22
1- مدل ترکیبی وارینگ22
2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ23
3- دیدگاه عشق به مثابه قصه24

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4- دیدگاه رشدی فارمن24
5- نظریه دلبستگی جانسون و ویفن26
6- رویکرد تعاملی و ترکیبی صمیمیت باگاروزی29
7- دیدگاه ترکیبی جُسلسُن34
8- رویکرد تکاملی شارپ38
9- نظریه درک برابری والستر40
10- رویکرد پیشگیرانه گوردون و دورانا42
11- مدل ترکیبی یانگ ولانگ46
گفتار دوم: عشق ورزی48
1- مبنای بیولوژیکی عشق49
2- نظریه های عشق52
2-1- تئوری مثل عشق54
نظریه عشق لی56
سبک های عشق ورزی اولیه57
سبک های عشق ورزی ثانویه58
سلسله مراتب عشق60
چرخه سلسله مراتبی عشق و دیگر هیجان ها61
الگوی نخستین عشق62
گفتار سوم: نظام عاطفی بوون درمانی63
سیر تاریخی موثر بر دیدگاه نظام عاطفی63
مبانی دیدگاه نظام عاطفی بوون65
1-تعریف و مفهوم تفکیک خویشتن( خودتمایزی)69
2- مثلث ها72
3- نظام عاطفی خانواده هسته ای73
4- فرایند فرافکنی خانواده74
5- گسلش عاطفی (برش عاطفی)75
7- جایگاه همشیره ها76
8- واپسروی اجتماعی( واگردی اجتماعی)77
بخش دوم: پیشینه پژوهشی78
گفتار اول: تحقیقات انجام گرفته در مورد صمیمیت78
گفتار دوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد سبکهای عشق ورزی87
گفتار سوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون95
فصل سوم : روش پژوهش
1- نوع مطالعه و روش درمان102
2- جامعه مورد مطالعه105
3ـ حجم، شیوه نمونه‌گیری و ویژگیهای دموگرافیک نمونه105
4- روند اجراء پژوهش106
5- اخلاق پژوهش107
6- ابزار107
الف- پرسشنامه‌ی نگرش نسبت به عشق (LAS)107
ب-پرسشنامه صمیمیت زوجین108
7- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش109
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه111
4-2- توصیف کمی دادهها111
4-2-1- اطلاعات مربوط به سبک های عشق ورزی111
4-2-2- اطلاعات مربوط به صمیمیت112
4-3- آمار استنباطی113
4-3-1- بررسی همگنی واریانس، نرمال بودن و شیب رگرسیون متغیرها113
الف: بررسی همگنی واریانس متغیرها114
ب: بررسی نرمال بودن متغیرها115
ج: بررسی همگنی شیب رگرسیون متغییرها116
4-3-2- بررسی فرضیه های پژوهش117
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه141
بحث وتفسیر نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها141
اعتبار پژوهش149
محدویت های تحقیق150
پیشنهادات تحقیق151
پیشنهادات کاربردی153
فهرست منابع157
فهرست منابع فارسی157
فهرست منابع لاتین163
پیوست ها172
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1: ابعاد صمیمیت جسلسن35
جدول 2-2: رشد الگوهای ارتباطی زوجین39
جدول 2-3: روابط هشتگانه عشق60
جدول 3-4: مقیاس نگرش های عشقی هندریک و هندریک46
جدول 4-1: دادههای مربوط به نمرات سبک های عشق ورزی در زنان متقاضی طلاق111

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید