به ویژه وجود نازنین امام لطف و رحمت علی بن موسی الرضا الله و علی ابائه الطاهرین

و همچنین تقدیم می نمایم به پدر و مادر مهربانم
و همسر و فرزندان عزیز م که همیشه با دعای خیرشان یاریگر بنده در تمام مراحل زندگی بوده اند و هستند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب عنوانصفحهچکیده1مقدمه 2 الف ـ بیان موضوع 2 ب ـ سئوالات تحقیق 2 ج ـ فرضیه های تحقیق 2 د – اهداف کاربردهای تحقیق 3 ه – روش تحقیق 3 و- معرفی پلان تحقیق 3بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5 مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار 5 گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار 7 بند اول : تعریف اقرار 7 الف : تعریف لغوی اقرار 8 ب: تعریف اصطلاحی اقرار 8 ج: خصایص اقرار کیفری 11 1-طریقت داشتن 11 2-انکار پذیر بودن 12 3-تجزیه پذیر بودن 13 بند دوم : اقسام اقرار 14 الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز 14 1-اقرار فعلی و لفظی 14 2-اقرار شفاهی و کتبی 15 3-اقرار داوطلبانه و اجباری 16 4-اقرار کلی و جزئی 16 5-اقرار ساده ، مقید و مرکب 16 ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع 17 1-اقرار در دادگاه 17 2-اقرار در خارج از دادگاه 18 ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع 19 1-اقرار مدنی و کیفری 19 2-اقرار در حق ا… و حق الناس 20 گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار 21 بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی 22 بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب 24 بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات 25 بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه 26 بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی 27 الف : تست های تصویری (پروژکتیو) 28 ب : روش تداعی معانی 28 ج : پلی گراف 28 د : نارکوانالیز 29 مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری 30 گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف 30 بند اول : دوره انتقام خصوصی 31 بند دوم : دوره دادگستری خصوصی 32 بند سوم : دوره دادگستری عمومی 33 الف : دوره قدیم 33 ب : دوره اصلاحات حقوق جزا 34 گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران 34 بند اول: دوره باستان 35 بند دوم : دوره میانه 35 بند سوم : دوره معاصر 37فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39مبحث اول : ادله اعتبار اقرر 39 گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار 39 بند اول : کتاب 39 بند دوم : اخبار و روایات 41 بند سوم : اجماع 41 بند چهارم : سیره و بنای عقلا 42 گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار 42 بند اول : قانون مدنی 42 بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی 44 بند سوم : قانون مجازات اسلامی 45 بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری 46مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار 47 گفتار اول : شرایط مقر 47 بند اول : عقل 47 بند دوم : بلوغ 48 بند سوم : اختیار 49 بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار 51 بند پنجم : رشد 52 گفتار دوم : شرایط مقرله 53 بند اول : اهلیت تمتع 54 بند دوم : معلوم بودن مقرله 54 بند سوم : عدم تکذیب مقرله 55 گفتار سوم : شرایط مقربه 56 بند اول : وجود خارجی مقربه 56 بند دوم : امکان عقلی یا عادی 56 گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار 57 بند اول : صریح بودن 57 بند دوم : منجز بودن 58 بند سوم : نزد حاکم بودن 59 بند چهارم : تعدد اقرار 61 بند پنجم : تعدد مجالس 62بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار 65مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری 65 گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 65 گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات 66 گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 67مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری 68 گفتار اول : آثار اصلی اقرار 68 گفتار دوم : آثار فرعی اقرار 69 بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات 69 بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 69 الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 70 ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 70 ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 71فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری 74مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه 74 گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 74 گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد 75 بند اول : زنا 75 بند دوم : لواط 78 بند سوم : مساحقه 80 بند چهارم : قوادی 80 بند پنجم : قذف 81 بند ششم : شرب خمر 82 بند هفتم : سرقت 84 بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض 85 بند نهم : ارتداد 85 گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده 86مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار 87 گفتار اول : تعدد اقرار 88 گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار 88 بند اول : تعریف انکار 89 بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن 90 بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 90 الف : فقه امامیه 91 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم 91 2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل 91 3-انکار بعد از اقرار در سرقت 93 ب : فقه عامه 93 1-مذهب شافعی 93 2-مذهب مالکی 93 3-مذهب حنفی 94 4-مذهب حنبلی 94 ج: حقوق ایران 94 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل 94 2-انکار بعد از اقرار در قتل 99 3-انکار بعد از اقرار در سرقت 100 گفتار سوم : توبه بعد از اقرار 100 بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن 100 بند دوم : توبه و سقوط مجازات 102 بند سوم : توبه و تخفیف مجازات 104 گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله 105 بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم 106 بند دوم : صور مختلف تعارض 107 الف : تعارض اقرار با اقرار 107 ب : تعارض اقرار با بینه 112 ج : تعارض اقرار با علم قاضی 115 د : تعارض اقرار با قسامه 118 ه : تعارض اقرار با قرائن و امارات 120نتایج تحقیق 123فهرست منابع و مأخذ 126چکیده انگلیسی130


پاسخ دهید